k vol

kəlósəwαkanal volume 2

_________________________________________________________________________________________________

                                                      1-50                                       51-100                                                     

 

101.tìtəyαs, títəyαsak  

 

102.tkínαkan, tkínαkanal  

 

103.tkínαkanis, tkinαkánisal  

 

104.tòhtəwes, tóhtəwesak  

 

105.tòləpe, tòləpak 

 

106.ttawápoti, ttawápotəyal 

 

107.ttawíhpoti, ttawíhpotəyal 

 

108.ttὰpi, ttὰpəyak  

 

109.wáhawe, wáhawak 

 

110.wáhsawe, wáhsawal 

 

111.wáhsaweskʷ, wahsáweskol 

 

112.wákʷanəss, wakʷánəssak 

 

113.wásαli, wásαləyal 

 

114.wαkənikαn, wαkəníkαnal 

 

115.wάlate, wάlatak 

 

116.wάličo, wάličəwak 

 

117.wάpahsəm, wάpahsəmok  

 

118.wάpos, wάposok  

 

119.wαpskʷ, wὰpskʷak 

 

120.wὰptəkʷe, wὰptəkʷak  

 

121.wὰwan, wάwanal 

 

122.wə̀ləkʷan, wə̀ləkʷanak 

 

123.wənákʷimin, wənakʷíminal 

 

124.wə̀səwal, wə̀səwalal 

 

125.wəsíhkawe, wəsíhkawak 

 

126.wə̀sikəwαn, wəsíkəwαnal 

 

127.wə̀skʷahkʷ, wə̀skʷahkol 

 

128.wətάpαkan, wətάpαkanal   

 

129.wikəpímisi, wikəpímisəyak  

 

130.wìkəwαm, wíkəwαmal   

 

131.wìkʷesk, wíeskak 

 

132.wìpit, wípital 

 

133.wskìčo, wskìčəwak  

_________________________________________________________________________________________

top   back

k vol

kəlósəwαkanal volume 2

_________________________________________________________________________________________________

                                                      1-50                                       101-133                                                     

 

  51.ésəpanəss, ésəpansak 

 

  52.eskátαsik, eskatάsikil  

 

  53.ípisi, ípisəyal

 

  54.kàpahse, kápahsak 

 

  55.kàsko, kàkəwak 

 

  56.kάkaske, kάkaskak

 

  57.kάkαko, kάkakəwak 

 

  58.kὰwi, kὰwəyak 

 

  59.kάwisi, kάwisəyal 

 

  60.kči-pseskʷ, kči-pseskol  

 

  61.kə̀lahikan, kəláhikanak 

 

  62.kìsohs, kísohsak  

 

  63.kìsohs 

 

  64.klàhkʷsəss, kláhkʷsəssak 

 

  65.mαlalahkʷ, mαlálahkok  

 

  66.mάlαtakʷ, mάlαtakok  

 

  67.mətéwekən, mətéwekənol 

 

  68.mətéwihle, mətéwihlak  

 

  69.míhkəwαlohs, mihkəwάlohsal 

 

  70.mìhkəwe, míhkəwak  

 

  71.míkənαkʷe, míkənαkʷal 

 

  72.mìmin, míminal 

 

  73.mítsoti, mítsotəyal 

 

  74.mkʷíminəss, mkʷimínəssak 

 

  75.mkʷìptes, mkʷiptesal 

 

  76.mónhαtakʷe, mónhαtakʷak 

 

  77.mskìhko, mskìhkəwal 

 

  78.mskʷàčis, mskʷáčisak 

 

  79.nàhαmo, náhαməwak 

 

  80.nsὰpakʷ, nsάpakol 

 

  81.pákamke, pákamkak  

 

  82.pə̀lenikʷ, pəlénikʷak 

 

  83.ppíhanis, ppihánisak 

 

  84.sikokanάsikan, sikokanαsíkanal 

 

  85.skéwahtəkʷ, skéwahtəkol 

 

  86.skòwtam, skówtamok 

 

  87.skʷàmekʷ, skʷáməkʷak  

 

  88.skʷə̀te, skʷə̀tal 

 

  89.sopékʷαtakʷ, sopékʷαtakok  

 

  90.sòwəhe, sówəhak 

 

  91.ssálαnəskʷ, ssálαnskol 

 

  92.sslάnimin, ssalαníminal 

 

  93.ssalαnímosi, ssalαnímosəyal 

 

  94.ssàwαn, ssáwαnal 

 

  95.ssə̀nαw, ssə̀nαwak 

 

  96.tàkʷəss, tàkʷəssak  

 

  97.táwαlohč, tawάlohčak 

 

  98.tə̀ko, tə̀kəwak 

 

  99.tə̀lehp, tə̀lehpak 

 

100.tíhtəkəli, tihtə́kələyak 

_________________________________________________________________________________________

 back  top  next

 k vol

kəlósəwαkanal volume 2

_________________________________________________________________________________________________

                                                      51-100                                       101-133                                                     

 

  1.ačə́ssahtəkʷe, ačəssahtəkʷak

 

  2.áčoləskʷ, ačóləskʷak

 

  3.àhsohk, áhsohkal  

 

  4.àlask, álaskol

 

  5.alάmiphon, alαmíphonak

 

  6.áləmoss, áləmossak

 

  7.àlohk, álohkal

 

  8.ánehkan, anéhkanak

 

  9.anéhtahso, anéhtahsəwak

 

10.apásαlate, apásαlatak

 

11.ápasi, ápasəyak

 

12.ápαnis, apάnisak

 

13.ápəčetes, apəčétesal

 

14.asáhkahte, asáhkahtak

 

15.ásαpakʷ, ásαpakol

 

16.asíhkimin, asihkíminal

 

17.asihkímisi, asihkímisəyal

 

18.asíkanəss, asikánəssak

 

19.atάkhikan, atαkhíkanal

 

20.atóhkimin, atohkíminal

 

21.átowəto, atówətəwal

 

22.áwason, awásonal

 

23.áwehle, áwehlak

 

24.αkάwhəwe, αkάwhəwak

 

25.άkəm, άməmak

 

26.αkóskʷeson, αkoskʷésonal

 

27.άməwes, άməwesak

 

28.αpátəhon, αpátəhonal

 

29.apótαmkʷe, αpótαmkʷak

 

30.αttólhαwe,αttólhαwak

 

31.áwəti, άwətəyal

 

32.čákikʷis, čakíkʷisak

 

33.čámakʷis, čamákʷisak

 

34.čὰləss, čàlsak

 

35.čə̀kʷaləss, čəkʷáləssak

 

36.čə̀kʷələskʷ, čə̀kʷələskʷak

 

37.čə̀shəwe, čə̀shəwak

 

38.čìhčin, číhčinal

 

39.čiláhčəli, čiláhčələyak

 

40.čímahkʷe, čímahkʷak

 

41.čóskəpehso, čóskəpehsəwak

 

42.ččàyis, ččáyisak

 

43.ččìkəne, ččìkənak

 

44.ččìkənehsis, ččikənéhsisak

 

45.éəmαnske, éəmαnskak

 

46.èmkʷαn, émkʷαnak

 

47.énikahkʷ, eníkahkʷak

 

48.enikəwástsse, enikəwásəssal

 

49.énikʷəss, énnikʷsak

 

50.ésahsit, esáhsičik

_________________________________________________________________________________________

top   next