k vol

kəlósəwαkanal volume 1

_________________________________________________________________________________________________

                                        1-50                   51-100               101-150              151-200                                           

 

   201.wətamαweyínote, wətamαweyínotal

 

   202.wətάpαkan, wətάpαkanal

 

   203.wə̀təhαkan, wə̀təhαkanal

 

   204.wihkʷə́skehso, wihkʷə́skehsəwak

 

   205.wihpólahksən, wihpoláhksənak

 

   206.wíkkehso, wíkkehsəwak

 

   207.wisάwahkʷsit, wisαwáhkʷsičik

 

   208.wissάtəpepi, wissάtəpeəyal

 

   209.wskekápisəwan, wskekapísəwanal

_________________________________________________________________________________________

back

k vol

kəlósəwαkanal volume 1

_________________________________________________________________________________________________

                                        1-50                 51-100               101-150              201-209                                           

 

   151.psìkaskʷ, psíksakol

 

   152.ppə̀n, ppə̀nak

 

   153.sákʷehso, sákʷehsəwak

 

   154.salάweyi, salάwetαl

 

   155.sehsakátəkehso, sehsakátəkehsəwak

 

   156.sə̀tikkαn, sətíkkαnal

 

   157.sətíwαtakʷ, sətíwαtakok

 

   158.síkəlαti, síkəlαtəyak

 

   159.sikíləyamekʷ, sikiləyámekʷak

 

   160.sikʷánamekʷ, sikʷanámekʷak

 

   161.sisalαhpskʷáhətikan, sisalαhpskʷáhətikanal

 

   162.skàmon, skámonal

 

   163.skάhαkan, skαhάkanal

 

   164.sópeko, sópekəwak

 

   165.spikʷάmkimin, spikʷαmkíminal

 

   166.ssìpəss, ssìpsak

 

   167.takátikan, takátikanak

 

   168.takʷáhαkan, takʷáhαkanak

 

   169.talαnímosi, talαnímosəyal

 

   170.təmáhkʷαlo, təmáhkʷαləwal

 

   171.tə́mahkʷe, tə̀makkʷak

 

   172.təpaskótikan, təpaskótikanal

 

   173.tihpiséweye

 

   174.ttawάkkʷαkan, ttawάkkʷαkanak

 

   175.ttóhsαntek, ttohsάntekil

 

   176.wàčo, wàčəwak

 

   177.wahsαkánihkʷe, wahsαkánihkʷal

 

   178.wátapi, wátapəyak

 

   179.wαkəníkamikʷ, wαkənikminol

 

   180.wαlatehámαkan, wαlatehámαkanak

 

   181.wαlatehámαkan, wαlatehámαkanal

 

   182.wαlə́skhikan, wαləskhíkanal

 

   183.wάpamekʷ, wαpámekʷak

 

   184.wάpαkkohs, wαpάkkohsak

 

   185.wαpαkkóhsαlate, wαpαkkóhsαlatak

 

   186.wαpi-wəsíhkawe, wapi-wəsíhkawak

 

   187.wαpíkilahkʷ, wαpikílahkʷak

 

   188.wὰsəsso, wάsəssəwak

 

   189.wαwáhtawahso, wαwáhtawahsəwak

 

   190.wékkʷαmin, wekkʷάminal

 

   191.wénohkəčəss, wenóhkəčəssak

 

   192.weskítkαsik, weskitkάsikil

 

   193.wəlí-mskihko, wəlí-mskihkəwal

 

   194.wə́lkʷehskʷis, wəlkʷéhskʷisak

 

   195.wə̀səmo, wə̀səməwak

 

   196.wə̀sihko, wə̀sihkəwak

 

   197.wəsítahkʷəss, wəsitáhkʷəssak

 

   198.wə̀skʷαpi, wəskʷαpeyal

 

   199.wəssakálomin, wəssakalóminal

 

   200.wətámαkan, wətamαkanak

_________________________________________________________________________________________

back       top       next

k vol

kəlósəwαkanal volume 1

_________________________________________________________________________________________________

                                        1-50                 101-150               151-200              201-209                                          

 

   51.αttólhαwe, αttólhαwak

 

   52.čéhčkʷis, čéhkʷisal

 

   53.čəkʷálsimin, čəkʷalsíminal

 

   54.čə̀showan, čəshówanal

 

   55.čihkháhsoti, čihkháhsotəyal

 

   56.čílənαsit, čilənάsičik

 

   57.čiwawíkαtehso, čiwawíkαtehsəwak

 

   58.ehpanáhkəsso, ehpanáhkəssəwak

 

   59.elhάkəmαsik, elhαkəmásikil

 

   60.enikʷsímosi, enikʷsímosəyal

 

   61.eskʷətátehso, eskʷətátehsəwak

 

   62.ess, èssak

 

   63.éssikʷəss, essíkʷəssak

 

   64.hʷippóləsso, hʷippóləssəwak

 

   65.isamékʷehso, isamékʷesəwak

 

   66.kahkakósəwipakʷ, kahkakohsəwípakol

 

   67.kawáhsənipakʷ, kawahsənípakol

 

   68.káwehso, káwehsəwak

 

   69.kαkskimóhkehso, kαkskimóhkehsəwak

 

   70.kὰmekʷ, kάmekʷak

 

   71.kčí-αməwes, kči-άməwesak

 

   72.kəčəkαlakíkʷemin, kəčəkαlakikʷéminal

 

   73.kəčəkikílahso, kəčəkikílahsəwak

 

   74.kəlapékhikan, kəlapékhikanal

 

   75.kə̀lo, kə̀ləwak

 

   76.kəlósəwαkan, kəlósəwαkanak

 

   77.kə̀palαm, kəpálαmak

 

   78.kəpapísoti, kəpapísotəyal

 

   79.kiníkʷehso, kiníkʷehsəwak

 

   80.kíwənike, kíwənikak

 

   81.kkὰčo, kkὰčəwak

 

   82.kkὰtkohk, kkὰtkohkak

 

   83.kkə̀skʷepi, kkəskʷepísonal

 

   84.kkìhkαn, kkíhkαnal

 

   85.kʷènose, kʷə̀nosak

 

   86.kʷə̀nahsənekʷ, kʷənáhsənekol

 

   87.kʷətəkápison, kʷətəkʷapísonal

 

   88.kʷikʷíməsso, kʷikʷíməssəwak

 

   89.kʷsakαssáwαkan, kʷsakαssáwəkanal

 

   90.mačíhlehso, mačíhlehsəwak

 

   91.màhksən, màhksənak

 

   92.máhtəkʷehso, máhtəkʷehsəwak

 

   93.mánikʷsəss, maníkʷsəssak

 

   94.maskʷáwolakʷ, maskʷáwolakol

 

   95.maskʷémosi, maskʷémosəyak

 

   96.maskʷésimin, maskʷesíminal

 

   97.matekəníhlehso, matenəíhlehsəwak

 

   98.mὰlsəm, mάlsəmok

 

   99.mαtáwehso, mαtáwehsəwak

 

 100.mάwikamikʷ, mαwikámikol

_________________________________________________________________________________________

back    top    next

k vol

kəlósəwαkanal volume 1

_________________________________________________________________________________________________

                                        1-50                 51-100               151-200              201-209                                          

  

   101.mə̀kihkan, məkíhkanal

 

   102.məkihkánahtəkʷ, məkihkánahtəkol

 

   103.mə̀ləčessəss, mələčéssəssak

 

   104.mənáhkimin, mənahkʷíminal

 

   105.mə̀nəhan, mə̀nəhanol

 

   106.mə̀nəhok, mə̀nəhokak

 

   107.mikikánαpi, mikikánαpəyal

 

   108.minsə́ssimin, minəssímianal

 

   109.mìpi, mìpəyal

 

   110.mkáhkαpəss, mkáhkαpəssal

 

   111.mkʷàhpəskʷ, mkʷàhpskol

 

   112.mkʷàhpskʷis, mkʷáhpskʷisal

 

   113.móhsskʷehsəweskʷ, mohsskʷéhsəweskol

 

   114.mólehpən, mólehpənak

 

   115.monímkʷehso, monímkʷehsəwak

 

   116.mosalαnskʷásoti, mosalαnskʷasoteyak

 

   117.mósəpehso, mósəpehsəwak

 

   118.mosohkʷésoti, mosohkʷésotəyal

 

   119.mskàsk, mskàskok

 

   120.mskíhkəwimin, mskihkəwíminak

 

   121.nahsílləčαkan, nahsiləčάkanak

 

   122.namehsínote, namehsínotəyol

 

   123.nàmekʷ, námekʷak

 

   124.náskʷahon, naskʷáhonak

 

   125.natəyéləwahlakʷ, natəyéləwahlakol

 

   126.nekʷhαtákihle, nekʷhαtákihlak

 

   127.nekʷskíkəwahəsess, nekʷskikəwáhəsəssak

 

   128.nenémihkəčəss, nenemíhkəčəssak

 

   129.nípαsset, nípαsset kìsohs

 

   130.nóhkamekʷ, nohkámekʷak

 

   131.nolkayimínosi, nolkayimínosəyak

 

   132.nothótahasit, nothotásičik

 

   133.nsáwαken, nsáwαkanak

 

   134.nsὰpαn, nsάpαnal

 

   135.nsèhkʷakʷ, nséhkʷakol

 

   136.nsə̀kαkʷ, nsə̀kαkʷak

 

   137.óhkʷəčis, óhkʷəčisal

 

   138.ótene, ótenal

 

   139.pakamáhkʷehso, pakamáhkʷehsəwak

 

   140.pàkαn, pákαnal

 

   141.pakαnάləwemin, pakαnαləwéminal

 

   142.pαkʷálosi, pαkálosəyal

 

   143.péskʷαtam, pékαtamok

 

   144.peskʷáhsawek, peskʷahsáwekil

 

   145.petάki-ahsohk, petαki-áhsohkal

 

   146.petαkíhlehso, petαkílehsəwak

 

   147.pitahlákʷαti, pitahlákʷαtəyal

 

   148.pkʷahlákənikan, pkʷahlakəníkanal

 

   149.póčewes, počéwesak

 

   150.pótepe, pótepak

_________________________________________________________________________________________

back              top            next

 k vol

kəlósəwαkanal volume 1

_________________________________________________________________________________________________

                                         51-100               101-150               151-200              201-209                                          

 

   1.áhαlαn, ahάlαnak

 

   2.áhkəneson, ahkənésonal

 

   3.àhkikʷ, áhkikʷak

 

   4.ákʷitən, ákʷitənol

 

   5.alαkkʷásoti, alαkkʷásotəyak

 

   6.álαkso, álαksəwak

 

   7.alαméweye, alαmséweyαl

 

   8.aləntəkʷíhlehso, aləntəkʷíhlehsəwak

 

   9.alikəpesάwαkan, alikəsαwάkanal

 

 10.aməssánəčehso, aməssánəčehsəwak

 

 11.ámihkənahkʷ, amíhkənahkʷak

 

 12.amihkənáhkʷəsso, amihkənáhkʷəssəwak

 

 13.anáskimini, anaskíminil

 

 14.apahkesósikamikʷ, apahkesosikámikol

 

 15.apálahsəkʷ, apálahsəkol

 

 16.apásənote, apásənotal

 

 17.apαkkʷésikan, apαkkʷesíkanal

 

 18.àpαn, ápαnak

 

 19.apeskʷhámhikan, apeskʷhámhikanal

 

 20.apíkʷehsakʷ, apikʷéhsakol

 

 21.apohkháčəsso, apohkháčəssəwak

 

 22.àpon, áponal

 

 23.aponámehso, aponámehsəwak

 

 24.asíhəpαčo, asíhəpαčəwak

 

 25.asíkamekʷ, asikámekʷak

 

 26.ásikan, ásikanak

 

 27.áskaləsi, askáləsəyal

 

 28.atəpahkʷəníkehso, atəpahkʷəníkehsəwak

 

 29.atəphótiken, atəpótikanal>

 

 30.atohkímosi, atohkímosəyak

 

 31.awahsahósoti, awahsahósotəyal

 

 32.áwehsohs, awésohsak

 

 33.awehsohsí-wkasi, awehsohsí-wkasəyak

 

 34.awepipakʷímisi or awepipakʷímosi, awepipakʷímisəyak or awepipakʷímosəyak

 

 

 35.awenóhčəwahpəskʷ, awenóhčəwahpskol

 

 36.áwəhαnətohs, awəhάnətohsak

 

 37.awíhkhikan, awihkhíkanal

 

 38.αkawahtáhikan, αkawahtahíkanal

 

 39.αkkatάlαkʷsis, αkkkatαlάkʷsisak

 

 40.αmáhkehsis, αmahkéhsisak

 

 41.αmάkehso, αmάkehsəwak

 

 42.αmάlamekʷ, αmαlámekʷak

 

 43.αməslápihkαpi, αməslapíhkαpəyal

 

 44.αmskʷə́čekkαn, αmskʷəčékkαnak

 

 45.αnékʷehso, αnékʷehsəwak

 

 46.αpαtaníshikan, αpαtanishíkanal

 

 47.αpəteləmə́wimin, αpəteləməwíminal

 

 48.αpíkʷsehso, apíkʷsehsəwak

 

 49.αpkʷəssákəhikan, αpkʷəssakəhíkanal

 

 50.άptəwαkan, αptəwάkanal

_________________________________________________________________________________________

top       next